Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för Gnesta Förvaltnings AB att du som är felanmälare hos oss känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har stor respekt för din integritet.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), vars syfte är att reglera hanteringen av personuppgifter och stärka den enskildes integritet.

Dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter är framtagen för att beskriva hur Gnesta Förvaltnings AB samlar in och behandlar personuppgifter, och i vilket syfte de används. Riktlinjerna beskriver också dina rättigheter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer, men också mer indirekta uppgifter som IP-adress och bilder.

Gnesta Förvaltning lagrar följande personuppgifter om dig: namn, telefonnummer, mailadress.

Vem ansvarar för personuppgifterna?

Gnesta Förvaltnings AB(organisationsnummer (556633-9221) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Gnesta Förvaltnings behandling av personuppgifter

Gnesta Förvaltning behandlar personuppgifter för att vi ska kunna utföra vårt arbete gentemot våra kunder. Det sker i olika syften, som att leverera tjänster, hantera felanmälan och dela med oss av information till våra kunder.

Ändamålet med behandlingen är för att underlätta i hanteringen av felanmälan.

Den lagliga grunden för behandlingen är att upprätthålla förvaltningsavtalet med våra kunder.

Dina personuppgifter registreras hos oss som felanmälare. Vi behandlar dina personuppgifter när du hanterar en felanmälan

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Ibland behöver vi lämna ut personuppgifter till annat företag för att de ska kunna utföra det arbete vi anlitat dem för. Det kan till exempel gälla en entreprenör/leverantör som ska åtgärda felanmälan. I de fallen upprättar Gnesta Förvaltning ett personuppgiftsbiträdesavtal med respektive företag för att säkerställa deras behandling av personuppgifter utifrån GDPR.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. 

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Gnesta Förvaltning kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig löpande efter våran gallringspolicy dock längst i 1 år.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@gnestaforvaltning.se.

Övriga upplysningar

Du når vårt dataskyddsombud, Svitlana Jelisic på 0157-43 00 45.


Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du når dem via e-postadressen: imy@imy.se.

 

Med vänliga hälsningar
Gnesta Förvaltnings AB